Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt en deze producten of diensten niet op afstand aankoopt.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 1. Prijsoffertes worden uitsluitend schriftelijk, al dan niet digitaal, overgemaakt en zijn drie weken geldig.
 2. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de drie werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.
 3. RAW/NEF bestanden worden niet geleverd, evenmin onbewerkte bestanden. 
 4. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 5. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bij eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de koper het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst.
 6. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 7. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen zeven dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. De producten/diensten zullen pas geleverd worden na ontvangst van de verschuldigde bedragen.
 8. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.
 9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar (1% per begonnen maand) en een schadebeding van 10% met een minimum van 250 €, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 10. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de vijf werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 11. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Gebruiksrecht
 1. Bij het ondertekenen van de offerte doet de klant, tenzij anders overeengekomen in de offerte, automatisch afstand van zijn/haar portretrecht in het kader van de opdracht en geeft hij/zij ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor fotografiewedstrijden en andere commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld eigen website, sociale media, publicaties in magazines, etc.
 2. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Enkel het gebruiksrecht wordt aan de klant verleend voor de opnames die werden aangekocht, al dan niet in de vorm van digitale bestanden. Het bijwerken van de bestanden is in geen enkel geval toegestaan. Elk gebruik (al dan niet commercieel) van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Men is, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden voor de aangeleverde foto bestanden.
 3. De fotobestanden mogen door de opdrachtgever niet gebruikt worden voor verdere commerciële doeleinden.
 4. Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM.
 5. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
Annulatie
 1. De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slecht weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.
 2. In het geval de fotograaf in een uiterst uitzonderlijk geval van overmacht zoals ziekte niet in de mogelijkheid is om een opdracht uit te voeren, dewelke door haar aard niet kan verplaatst worden naar een latere datum, zoals bvb een huwelijksreportage, zal zij er alles aan doen om een andere fotograaf te vinden die de opdracht kan uitvoeren. Zij kan hiervoor gebruik maken van het forum van beroepsfotografen, waarvan zij lid is. Indien er geen andere fotograaf gevonden wordt kan er op latere datum een fotoshoot georganiseerd worden.
 3. Indien de klant, zonder geldige reden, niet opdaagt voor de gemaakte afspraak, zal deze geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van de geboekte fotosessie.
 4. Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd. 
Klachten
 1. Bezwaren of betwistingen over de uitvoering  worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden : hierna volgt er een nieuwe afspraak voor een fotosessie om alsnog het gewenste resultaat te bekomen.
 2. Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.
 3. De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.